top of page
搜尋

Coaching 即係咩?

呢排開始準備「我工作坊」的內容,預計4天的工作坊會包括不少life coach的活動,上網做資料搜集時發現不少人對coaching有不少誤解。

先講講我搵到的資料,我發現係不同的討論區都有coaching的討論,但意見都非常負面,例如:「coach只係做職位轉介同面試準備就收你錢」;「無論你做成點佢都有錢收」;「coaching只係讓你哭哭哭或者令你覺得世界真美好」等等。好多意見都話coaching同錢掛勾同冇咩用或者只係做職位轉介的consultation,根本冇用,究竟coaching係咩黎呢?

Coaching 直譯中文係教練,同老師有咩分別呢?老師係將知識/技巧教比你或你係佢身上可以拎知識/技巧走既,而教練係講緊讓你有新發現。例如career coaching應該係讓你係職業上有新的發現,例如你適合做邊類型的工作?如何讓你的工作更有效率?而coach係唔會比太多意見的,因為你要發現的係你的可能性而唔係由我比我的睇法你,呢點非常重要,因為你見輔導、見社工同見coaching一樣,係由你去發現可能性,只係技巧同方法唔同!

咁咩係life coaching(人生教練)呢?就係讓你發現你自己。我地有個信念:人所面對的問題同困擾都源於你唔夠認識自己,而每個人都有足夠的能力同資源去處理!只要你想改變,我地就會係你身旁同你一齊去搵你的可能性,絕對唔係搞到你哭曬舒發完或者話你知人生多美好就算啦!

人越大越多煩惱?先用10秒鐘想一想呢個問題。。。。。。。。。。根本美國著名生涯發展學者Donald Super所提出的The Life-Career Rainbow:我地見到原來人越大便有越多的角色,要處理的事情、面對的未知、負上的責任便會越多,特別在社會工作到退休前(大約20-50歲)這段時期,但人一天的時間有限,每一個問題都不能用太多時間去消化,故此產生煩惱。

你想搵一個去幫你發現可能性的人嗎?

101 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

科学测评 VS 娱乐测评《轉自TTI-SI China》

在互联网时代下,你可以轻易的在微信或网页中找到很多心理测评,但这些测评和我们在职场中用于选拔、发展人才的测评有何区别呢? 有很多心理测评可以称之为“娱乐版测评”,或者叫一组问题的主观归类;而有严谨科研背景并经过验证的心理测评才能称之为“科学测评”。 科学性心理测评 遵循科学原理 包含如何生成、检验和选择问题的有关信息 每个问题都旨在专一测量人的某一项心理特征,如能力、性格等 有专业的施测流程 分数

MBTI VS DISC:如何选择适合的测评工具《轉自TTI - SI China》

在今天的高速发展的商业世界,优秀的人才管理工具是提高企业竞争力的关键。MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)和DISC是两个广为人知且广泛应用的工具。MBTI,凭借其深入的个性洞察,被广泛用于个人认知和人际关系处理,而DISC,以其出色的行为风格分析,更适合于企业的人才管理和发展。 MBTI的16种个性类型提供了深度洞察力,帮助我们了解自我和他人的思考和决策方式。这在

コメント


bottom of page