Draw All You Can

DAYC-01.jpg

Draw All You Can 是Circle Painting(圓形畫)的另一個互動繪畫藝術,由美籍藝術家 Hiep Cao Nguyen所創立。是希望把藝術與STEM教育融合的繪畫課程。適合個人或團體,Draw All You Can 基於繪圖卡的創新概念,已被證明可以幫助人們克服對繪圖的恐懼。

Draw All You Can 透過包容、協作、想像力的價值觀,通過合作藝術活動促進心理健康和團隊合作,讓所有人都能接觸到藝術,藉此慰籍心靈,舒緩壓力。

WhatsApp Image 2021-05-23 at 00.09.43.jp
WhatsApp Image 2021-04-07 at 10.08.16.jp
WhatsApp Image 2021-06-01 at 09.59.52.jp

原創Riijah Milfia Draw All You Can作品,轉載請註明出處,如想仿畫或作其他用途,請先聯絡我們啊!謝謝支持~

WhatsApp Image 2021-03-17 at 23.20.05
WhatsApp Image 2021-03-17 at 23.20.05

WhatsApp Image 2021-03-16 at 23.28.11
WhatsApp Image 2021-03-16 at 23.28.11

WhatsApp Image 2021-06-01 at 10.47.58
WhatsApp Image 2021-06-01 at 10.47.58

WhatsApp Image 2021-03-17 at 23.20.05
WhatsApp Image 2021-03-17 at 23.20.05